Wat zijn kosten en baten voor bewoners van Huis ter Heide van de plannen voor woningen en het verkeer in HtH Zuid?

Op 17 februari 2022 zal de gemeenteraad een debat houden over het raadsvoorstel over HtH Zuid en volgens de huidige planning zal de raad op 24 februari een besluit nemen. Het voorstel bevat voor de huidige en ook voor toekomstige bewoners van Huis ter Heide een groot aantal nadelen. Met name voor toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen woningen zijn er ook voordelen.

Graag informeren wij u nogmaals over de plannen in Huis ter Heide Zuid. We zetten graag voor u de belangrijkste nadelen en maar ook de belangrijkste voordelen op een rij. In de gesprekken en communicatie met de gemeente brengen wij de hieronder genoemde voor en nadelen zeer nadrukkelijk naar voren vanuit de BBVHtH.

Wanneer u het belangrijk vindt dat uw persoonlijke mening ook wordt gehoord door de raadsleden die over de plannen gaan beslissen, stuur dan een brief met die mening voor 17 februari of uiterlijk voor 24 februari aan de raadsgriffie (raadsgriffie@zeist.nl).  

Het huidige zuidelijk deel van Huis ter Heide bevat ongeveer 180 woningen. De plannen Huis ter Heide Zuid gaan over 72 woningen (hierover gaat de raad nu besluiten) en de binnenkort ook startende ontwikkeling in Huis ter Heide West gaat over 80 woningen. Er komen dus in het totaal 152 woningen bij, dat is bijna een verdubbeling en vraagt om een goede verkeersafwikkeling en wat de Buurt-en Belangenvereniging betreft ook een integrale aanpak van de twee projecten Zuid en West. Ondanks aandringen op die integrale aanpak kiest de gemeente ervoor om ze separaat te ontwikkelen.

De nadelen voor bewoners

De plannen Huis ter Heide Zuid, woningen en verkeersplan, gaan ten koste van een groot aantal belangen van de toekomstige en huidige bewoners van Huis ter Heide;

 • de belangrijkste autoverbinding met Zeist verdwijnt
 • nooddiensten per auto zullen moeten omrijden, waardoor de aan- en afrijdtijden toenemen, risico’s toenemen en bewoners zich minder veilig voelen
 • er komt géén volwaardige ontsluitingsweg (Glaxoweg) voor het toekomstige HtH West
 • het creëert langere autoreistijden en -afstanden en tevens meer belasting van het milieu
 • er ontstaat een file op de Blanckenhagenweg in de spits bij het oprijden van de Ovonde en de overbelasting van de Ovonde creëert onveilige situaties
 • de toeleveranciers en klanten van de autoboulevard gaan door de wijk rijden; dit betekent meer vracht en autoverkeer
 • het groene karakter van de wijk (HtH won 2e prijs als groenste dorp van Nederland) verdwijnt verder en verder
 • gezondheidsrisico’s voor nieuwe bewoners omdat er wordt gebouwd in een zone waar geluid en fijnstof belasting zeer hoog is, hoger dan de daarvoor geldende basis normen
 • opritten en voordeuren komen uit op het ontsluitingsweggetje door het plangebied; dit creëert onnodig onveilige situaties
 • de woonsituatie van de bewoners van nummer 19 verslechtert
 • sub-optimale oplossingen worden voorgelegd. Deze doen onrecht aan breed aanwezige bewonersbelangen
 • onnodige knelpunten en onrust door het gemis aan integraliteit met aanpalende projecten. (HtH West en Sportparkvergroting)
 • het gevolgde participatieproces frustreert en het vertrouwen in gemeente en politiek neemt af
 • huidige bewoners hebben onderling spanningen over verkeersoplossing en het gevolgde proces

Hieronder worden de genoemde nadelen verder uitgelegd

De belangrijkste verbinding met Zeist valt weg

Viaduct over de A28 wordt voor autoverkeer afgesloten. Hierdoor bestaat er geen directe verbinding van de dorpskern Huis ter Heide meer met het centrum van Zeist en zullen bewoners altijd via N-wegen naar het centrum van Zeist moeten rijden.

In de stukken staat vermeld dat deze afsluiting voorwaardelijk is voor de bouw van de woningen in Huis ter Heide Zuid. Waarom je met een open viaduct niet zou kunnen bouwen is nooit duidelijk gemaakt.

Huidige en toekomstige bewoners willen graag een verbinding met Zeist via een lokale weg en niet via een N-weg. Dit zou uitgangspunt moeten zijn voor de plannen en niet andersom de plannen maken ten koste van dit belang van de bewoners.

Langere autoreistijden en -afstanden en tevens meer belasting van het milieu

Naast het verlies van verbinding met Zeist gaat het omrijden zorgen voor meer belasting van het milieu en creëert meer risico op verkeersongevallen doordat er minstens 200.000 km per jaar meer autokilometers binnen Zeist bijkomen. Tevens zijn de centra van de dorpen Den Dolder en Soesterberg als alternatief voor de verloren verbinding geen vergelijkbaar alternatief.

Nooddiensten moeten omrijden, waardoor de bewoners zich minder veilig voelen

Wanneer het viaduct over de A28 niet meer voor auto’s van en naar Huis ter Heide bereikbaar is betekent dit ook dat veiligheidsdiensten die zich verplaatsen met auto’s niet meer zo snel als nu ter plaatse kunnen zijn. Brandweer kan (net zoals de bussen met een afstandsbediening) misschien met grootmaterieel wel door de bussluis. Ziekenauto’s en politieauto’s komend uit Zeist zullen ten minste 3 KM om moeten rijden en 3 extra kruisingen met stoplichten over moeten steken. Dit betekent tijdverlies en een risicotoename in het verkeer. Uiteraard gelden deze nadelen ook voor de terugritten van nooddiensten en voor bewoners die met spoed naar het ziekenhuis in Zeist willen.

Geen volwaardige ontsluitingsweg

In het plan is geen sprake van een echte ontsluitingsweg voor het toekomstige Huis ter Heide West zoals in 2009 aangenomen door de raad en tevens door de gemeente als één van de negen uitgangspunten aan de ontwikkelaar meegegeven als eis waaraan het in te dienen plan zou moeten voldoen. Dit gaat ten koste van een veilige en rustige verkeerssituatie in het nieuwe woonwijkje en in de hele wijk Huis ter Heide.

File in de spits bij de ovonde en overbelasting ovonde

In de plannen en de presentatie van de verkeerskundige van de gemeente wordt aangegeven dat met de gekozen verkeersvariant er ook gekozen wordt voor een vertraging (file) tijdens de ochtendspits uren. Bij de aansluiting van de Blanckenhagenweg op de ovonde zal vertraging ontstaan voor verkeer vanuit Huis ter Heide. Ook zal deze drukte betekenen dat ander verkeer op de ovonde gehinderd wordt door deze nieuwe toestroom en er zullen meer onveilige situaties ontstaan. In de huidige verkeerssituatie bestaan geen files tijdens de spits.

Verkeer van de autobedrijven gaat door de wijk rijden

Een tiental jaar geleden heeft de gemeente Zeist besloten om de autobedrijven die in het centrum van Zeist waren gevestigd om rede van de ervaren overlast te verplaatsen naar de autoboulevard buiten de woonomgeving. In de nu voorliggende plannen wordt de autoboulevard juist aangesloten op de buurtschap Huis ter Heide en zal daarmee blootgesteld worden aan de overlast van toeleverende vrachtauto’s en autorijdende klanten. Dit zal leiden tot overlast voor bewoners en milieu.

Het groene karakter van de wijk (prijswinnend!) verdwijnt verder en verder

In het plangebied staat weinig groen. Het grootste deel van het groen dat er wel staat dreigt te verdwijnen. De projectontwikkelaar geeft aan dat de te kappen bomen (30-40) in het plangebied zullen worden gecompenseerd. Maar hij geeft niet aan waar. Nadat er in het recente verleden voor de bouw van de autoboulevard 800 bomen uit de wijk verdwenen, er bij de intrek van het LMS in het Glaxogebouw ongeveer 30 bomen verdwenen, er voor de realisatie van de sportfaciliteiten in sportpark Dijnselburg 9 bomen sneuvelden en voor de conceptplannen in Huis ter Heide West zo’n 160 bomen gaan sneuvelen is er sprake van een aanzienlijke aantasting van het groene karakter van de wijk. De wethouder ontving vorige maand met veel genoegen en trots een tweede prijs voor het meest groene dorp van Nederland.

De bewoners ervaren een sterke afkalving van het geliefde groene karakter van de wijk wat tevens het visitekaartje van Zeist is.

Gezondheidsrisico’s voor nieuwe bewoners omdat er wordt gebouwd in een zone waar de belasting van geluid en fijnstof zeer hoog is, hoger dan de daarvoor geldende basis normen

De nieuwe woningen worden gebouwd dicht bij de A28. De locatie waar gebouwd wordt is in de geluidsschaduw van het LMS gebouw. De geluidsoverlast waarden en de fijnstofwaarden in het bouwgebied overstijgen de basisnormen die gelden voor gezonde woningbouw. Voor de bouw in dit gebied heeft de gemeente ontheffing aangevraagd en gekregen. Dat neemt niet weg dat er sprake is van een ongezond hoge fijnstofdichtheid en een hoge geluidsoverlast in het gebied.  Dit betekent dat de gemeente Zeist willens en wetens gezondheidsrisico’s voor de toekomstige bewoners accepteert. Daarnaast wordt door de verdere afname van het aantal bomen tussen de A28 en de (bestaande)woningen een buffer weggenomen. Er zal steeds meer fijnstof en geluid aanwezig zijn in de buurt.

Opritten en voordeuren komen uit op het ontsluitingsweggetje door het plangebied en dit creëert onnodig onveilige situaties

Het is de projectontwikkelaar (nog) niet gelukt om alle gronden in het oorspronkelijke plangebied te verwerven. Om de plannen vlot aan de raad te kunnen voorleggen is het oorspronkelijke plangebied aangepast en valt de woning van de familie Van Essen nu buiten het gebied.

Daardoor kan het eerder aan de buurt gepresenteerde plan met een functionele ontsluitingsweg aan de zuidkant van het plangebied (nog) niet worden gerealiseerd en zullen de voordeuren en opritten nu uitkomen op de kleine ontsluitingsweg die door het wijkje loopt.

De woonsituatie van de bewoners van nummer 19 verslechtert

Na de bouw en ook tijdens de bouw van de huizen in het plangebied is de woonsituatie van familie van Essen verslechterd ten opzichte van de huidige woonsituatie. Voor de familie van Essen en wellicht ook voor de nieuwe bewoners een onwenselijke situatie. De huidige plannen zijn niet opnieuw getoetst aan een goede ruimtelijke inpassing waarbij het pand op nummer 19 blijft staan. 

De projectontwikkelaar opperde het idee om aldaar later nog eens 24 woningen te bouwen… Het is dan wel heel vervelend dat er op dat moment geen volwaardige ontsluitingsweg is gerealiseerd voor de buurt, er een te dicht op elkaar gebouwde buurt ontstaat en er onevenredig verdiend kan worden door de projectontwikkelaar omdat er ineens wel ruimte voor is.

Sub-optimale oplossingen en onnodige knelpunten en onrust door het gemis van integraliteit met aanpalende projecten (HtH West en Sportparkvergroting).

B&W koppelt het besluit over de te kiezen verkeersoplossing aan het besluit over de woningbouwplannen voor Huis ter Heide Zuid. Er is geen sprake van een integrale verkeersoplossing voor bestaande verkeersuitdagingen, de nieuwbouw plannen in Huis ter Heide West en de nieuwe sportfaciliteiten voor softbal en voetbal op sportpark Dijnselburg.

Tijdens de ontwikkeling van de plannen voor Huis ter Heide Zuid heeft de gemeenteraad besloten tot de plaatsing van nieuwe softbalvelden voor HSV Phoenix en de vernieuwing van het hoofdveld van SV Zeist op het sportpark Dijnselburg en de aanleg van het tweede (nu semi-openbare) veld daarbuiten.

Deze door de gemeenteraad gewenste uitbreiding van sport in de directe omgeving van het plangebied van Huis ter Heide Zuid (en ook in het plangebied voor Huis ter Heide West) maken de ruimte kleiner voor woonruimte en verkeersoplossingen.

Deze wijzigingen in de directe omgeving zijn onvoldoende verwerkt in de plannen. Het leidt tot sub-optimalisaties en niet tot fundamentele, integrale aanpassingen.

Voorbeelden hiervan zijn de niet optimale aansluiting van de toegangsweg naar het geprojecteerde Huis ter Heide West doordat er een semi-openbaar voetbalveld op de voorheen beschikbare ideale locatie voor deze ontsluiting is aangelegd; ook loopt de geprojecteerde aansluiting niet vloeiend over naar de “ontsluitingsweg” in Huis ter Heide Zuid maar zullen er extra bochten genomen dienen te worden. Door deze verschuivingen zullen er tevens extra veel zeer volwassen bomen gekapt moeten worden.

Het gemis aan integraliteit van de verschillende projecten in het zuidelijke deel van Huis ter Heide gaat ten koste van de algemene belangen van de buurt zoals de algemene woonbeleving, rust, veiligheid en groenwaarden.

Participatieproces frustreert en vertrouwen in gemeente en de politiek neemt af

Veel bewoners ervaren de participatie als onvoldoende en misleidend wat tot ongeloof en frustratie leidt. De projectontwikkelaar heeft op de eerste bijeenkomst voor de buurt (eind 2018) een heel andere tekening gepresenteerd met daarin wel een volwaardige ontsluitingsweg (Glaxoweg) en deze weg is in het voorliggende plan ineens vervangen door een krappere weg door het plangebied, zonder afstemming met de bewoners.

De verkeervariant die uitgewerkt is onder de titel “voorkeursvariant voortkomend uit participatie-avonden” is niet een door de bewoners gekozen voorkeursvariant maar een door de gemeente gekozen voorkeursvariant. Een overgrote meerderheid van de bewoners herkent hun belangen niet in de variant waarbij het viaduct over de A28 wordt afgesloten voor autoverkeer.  (Zie buurtenquête)

Door het gebrek aan open en eerlijke participatie verliezen bewoners het vertrouwen in de leiding van de gemeente en in de politiek.

De positieve kanten: wat leveren de plannen op voor de huidige en toekomstige bewoners?

De voorgestelde plannen bieden de volgende grote voordelen.

Er komen 72 woningen beschikbaar; deze voorzien in een grote behoefte aan woningen voor bewoners van Zeist en daarbuiten.

Ook biedt het een mogelijkheid voor bewoners om binnen de eigen wijk of binnen Zeist van woning te wisselen en passend bij hun levensfase door te stromen en “op maat” te wonen.

De plannen bieden verder een kans om een wat vervallen bedrijfsterrein waar veel leegstand is te veranderen in woongebied, te vernieuwen en te verfrissen zodat er een mooi nieuw deel van de wijk ontstaat.

Ten slotte, wat doet de BBVHtH?

De Buurt- en Belangenvereniging komt op voor de bewonersbelangen van heel Huis ter Heide. Daarvoor heeft zij regelmatig contact de wethouders en met de raadsleden.  De laatste tijd met name over het plan Huis ter Heide Zuid.

De Buurt- en Belangenvereniging is voor het bouwen van woningen in Huis ter Heide Zuid. Dat wil zeggen: wel in een plan waarin de oorspronkelijke “Glaxoweg” als ontsluitingsweg voor Huis ter Heide West wordt aangelegd, het viaduct over de A28 open blijft en er een verkeerssituatie ontstaat die recht doet aan zo veel mogelijk belangen van de hele buurt.

In het kader van de plannen voor Zuid hebben we onder andere een alternatief verkeersplan gepresenteerd aan de wethouder en projectleider waarbij het viaduct  over de A28 en dus de verbinding met Zeist open blijft en waarbij ook de verkeersdruk van sluipverkeer afneemt. Vooralsnog wil de gemeente dit plan niet uitwerken.

Wilt u plaatjes, cijfers en teksten inzien over de plannen waarover nu besloten wordt dan staan deze op deze website: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/909576/Voortzetting%20Debat%20rv%20Uitwerkingsplan%20Huis%20ter%20Heide%20Zuid%2017-02-2022

Heeft u vragen over de plannen of over de acties van de BBVHtH hierin? Stel ze gerust via info@huisterheide.info

Wilt u uw stem aan de raad laten horen? Mail de griffie van de gemeenteraad: raadsgriffie@zeist.nl
Heeft u daarbij hulp nodig dan kunt u zich via info@huisterheide.info melden.

Geef een reactie