Gemeenteraad besluit binnenkort over Huis ter Heide Zuid en Verkeersplan Oproep!

Op 3 februari heeft de gemeenteraad van Zeist een informatieavond waarin zij zich, opnieuw, zal voorbereiden op besluitvorming van de Gemeenteraad op 17 februari.

Het gaat over de plannen in Huis ter Heide Zuid. Naast de plannen voor de bouw van 72 woningen bevatten de plannen ook de keus voor de inrichting van het verkeer. Al eerder verwezen wij voor de details van deze plannen naar de website van de gemeente. https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/909576/Voortzetting%20Debat%20rv%20Uitwerkingsplan%20Huis%20ter%20Heide%20Zuid%2017-02-2022

Tijdens het eerdere raadsdebat van 9 december jl. over deze plannen is uit de reacties van de raadsleden gebleken dat zij graag onder de bewoners van Huis ter Heide consensus wil verkrijgen over een te kiezen verkeersoplossing voordat de raad een besluit over de plannen wil nemen.

Als Buurt- en Belangenvereniging hebben wij hiertoe contact gezocht met het Comité Korte Poot Veilig (zuidelijk korte deel van de Korte Bergweg en bocht met Prins Alexanderweg) en er heeft intussen enkele malen overleg plaatsgevonden. Uit dit overleg is duidelijk geworden dat het Comité KPV opteert voor de door de wethouder op 9 december aangedragen verkeersoplossing voor Huis ter Heide waarbij het viaduct over de A28 afgesloten wordt voor autoverkeer  en dat Comité KPV vooralsnog niet verder met de Buurt- en Belangenvereniging Huis ter Heide (BBVH) hierover wil overleggen.

Wij vinden het jammer dat het vooralsnog niet lukt om in goed overleg een alomvattende oplossing te vinden voor alle belangen;  verkeersveiligheid, rustig verkeer in de wijk, voornamelijk bestemmingsverkeer in de wijk, een gevoel van verbinding met Zeist, aansluiting op openbaar vervoer en toegankelijkheid voor veiligheidsdiensten.

Wij zijn van mening dat dat mogelijk is met inzet en commitment van alle betrokken partijen. Dus inclusief projectontwikkelaar, wethouder en verkeerskundige.  

Het comité KPV heeft ons  laten weten dat als de raad het Raadsvoorstel niet goedkeurt, zij alsnog om de tafel wil met de BBVH.

Wij respecteren de keuze van Comité KPV, maar het is spijtig dat zij niet tegemoet willen komen aan de wens/instructie vanuit de Raadsvergadering van 9 december voor het bereiken van consensus onder alle bewoners van Huis ter Heide.

Oproep

Wij willen u als lid van de vereniging en bewoner van de wijk oproepen om middels een ingezonden brief uw belangen en mening duidelijk te maken aan de gemeenteraad.

Wetende dat er vele meningen zijn en er verschillen zijn in wat individuele bewoners belangrijk vinden (belangen) is het toch zeer nuttig om uw mening door te geven.

U kunt uw schrijven richten aan de griffie van de gemeente Zeist onder vermelding van: “Brief raadsleden Zeist inzake informatieavond  03-02-2022 over raadsvoorstel uitwerkingsplan Huis ter Heide”. Emailadres: raadsgriffie@zeist.nl  . Insturen uiterlijk 2 februari 2022.

Indien u hulp nodig heeft met het formuleren of versturen van uw schrijven kunt u contact opnemen met de vereniging via info@huisterheide.info

Geef een reactie