Verslag gesprek met Wijkwethouder en Wijkmanager

Op vrijdag 25 januari hebben wij weer ons kwartaalgesprek gehad.

Wethouder Sander Jansen gaf aan dat er nu een gecombineerd bestemmingsplan (college voorstel) voor Huis ter Heide Zuid en West wordt opgesteld. Er is een projectleider benoemd (Eveline Lok); hier heeft het bestuur al een kennismakingsgesprek mee gehad.

Het aanpassen van de fietspaden door de gemeente zal ook aan deze projectleider doorgegeven worden. Het is namelijk niet zinvol om fietspaden aan te passen als e.e.a. later weer wordt gewijzigd door het nieuwe verkeersplan. Mogelijk heeft dit elkaar gekruist.

Ook het aantal woningen in Huis ter Heide Zuid is aan de orde gesteld. Dit moet, vinden wij, wel in verhouding staan tot de aanwezige woningbouw en niet alleen maar het maximaal bevredigen van de woningbouwbehoefte van de gemeente of projectontwikkelaar. 

Zideris in Huis ter Heide Noord, het  zorg- en dagbestedingscentrum voor beperkt gehandicapte jongeren, heeft haar uitbreidingsplannen met de gemeente besproken en deze komen overeen met wat wij in een eerder gesprek met Zideris hebben vernomen. Zideris zal omwonenden en belanghebbenden een uitnodiging sturen.

Uiteraard is ook gesproken over Dijnselburg, de afsluiting en de brief die wij verstuurd hebben. De wethouder onderschrijft het belang om met elkaar in gesprek te blijven en zal dit zeker in komend overleg meenemen. Het was een constructief gesprek.

Geef een reactie