Update stand van zaken diverse gemeentelijke projecten in Huis ter Heide

Vanuit de commissie RO willen wij u op de hoogte houden van de diverse ontwikkelingen in de wijk. Wij missen bij de ontwikkeling van alle plannen van de gemeente de integraliteit. Dit blijven wij voor zover mogelijk vanuit onze positie wel monitoren en blijven bij herhaling daarop wijzen bij de gemeente. Helaas lopen wij vaak achter nieuwe ontwikkelingen aan en is onze inspraak beperkt.

Dijnselburg

Het participatietraject dat de Gemeente Zeist in begin 2020 startte is gestopt als gevolg van het vastlopen van de dialoog. De gemeente heeft aangegeven in dit traject voor de ontwikkeling van een visie voor dit gebied meer de regie te willen nemen. Er is een nieuwe projectleider aangesteld en deze zet een nieuwe aanpak op voor de gebiedsvisieontwikkeling en de participatie daarin.

Project Huis ter Heide West

De gemeente ontwikkelt een bestemmingsplan voor het gebied aan de noordzijde van het openbare (sport)veld.  Er zijn eerste schetsen gemaakt van de mogelijke plaatsing van woningen. Deze schetsen hebben wij gezien.

Op basis van de schetsen lijkt de gemeente Zeist aan te sturen op het volledig vol bouwen van de beschikbare ruimte tussen het kerkepad in Dijnselburg en de velden van SV Zeist. Daardoor zal ook het nu openbare gedeelte van het bos naast de wijk vrijwel volledig gekapt gaan worden.

Overige kritische punten:

· Houdt voldoende afstand tot de historische waardevolle bomenrij (langs het wandelpad aan de oostzijde)

·Is er in de plannen voldoende afstand tot de sportvelden? Lichtoverlast van lichtmasten en geluidsoverlast van spelactiviteiten.

·Zorg voor een goede ontsluiting van de deelwijk via de Huis ter Heideweg en via een voldoende ruime ontsluitingsweg

Project Huis ter Heide Zuid

De projectplannen die ontwikkeld zijn door de firma RV&O liggen ter goedkeuring voor bij de gemeenteraad. Schriftelijk (middels een zienswijze) en op het politieke spreekuur met raadsleden hebben wij onze klachten en zorgen over het proces en de inhoud van de plannen geuit. Wij zijn niet tegen de ontwikkeling van woningen in het gebied (al zijn het er relatief veel op het kleine gebiedje en gaan er ook hier bomen verloren)

Het voorliggende plan heeft geen functionele ontsluitingsweg meer maar een krappere kleine weg dwars door het wijkje i.p.v. dicht langs het voormalige GSK-kantoor. Ondanks dat dit voorwaarde was en is voor de ontwikkeling van het project Huis ter Heide West.

De nu voorliggende plannen komen dus niet meer overeen met de plannen die RV&O destijds aan omwonenden en belanghebbenden hebben gepresenteerd.

Sportvelden

Omwonenden en de buurtvereniging zijn te laat gekend en hebben niet geparticipeerd in het proces dat heeft geleid tot het besluit om de HSV Phoenix (met 2 softbalvelden) toe te voegen aan het sportpark waar nu S.V. Zeist gevestigd is. Dit betekent dat het nu volledig vrij toegankelijke en voor recreatie te gebruiken veld zal verdwijnen en omgebouwd wordt naar een (semi) openbaar voetbalveld, met hekken erom heen en hoge lichtmasten. Dit ruim een hectare grote terrein met daarnaast (naar verwachting) de ontsluitingsweg en parkeerplaatsen voor de nieuwbouw neemt bij elkaar ongeveer de helft van het grote grasveld in beslag!

Een kwaliteitsverbetering van de bestaande structuren juichen wij toe maar een sterke vermindering van de toegankelijkheid voor publiek en de forse aantasting van het groene karakter van dit gebied keuren wij af.

Verder bestaan er zorgen over een toename van het verkeer en de parkeerbehoefte.

De uitbreiding van het sportpark en het woningbouwproject van Huis ter Heide West worden niet integraal ontwikkeld. Daardoor kunnen nu beide ontwikkelingen elkaar letterlijk in de weg zitten en dreigt er verlies aan kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Wel zijn wij uitgenodigd om mee te denken over details bij de verdere uitwerking van de plannen. Twee knelpunten komen bij deze uitwerking naar boven. Ten eerste zullen er vlak achter de doelen van het semi-openbare veld 5 meter hoge hekken geplaatst worden waarvoor bomen gesnoeid en wortels van bomen bedreigd worden. En verder is de verkeersafwikkeling in combinatie met de verkeersstroom uit Huis ter Heide West nog onduidelijk.

Verkeer

De resultaten van de buurtenquête (waaruit bleek dat een enorme meerderheid tegen afsluiting van het viaduct is), zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad en ook aan de betrokken wethouder. Wij blijven aandringen op het open houden van het viaduct over de A28 en besluitvorming daarover uit te stellen tot alle bouwplannen gerealiseerd zijn. En wij stimuleren vergaande verkeersbelemmerende maatregelen om sluipverkeer door de wijk tegen te gaan.

Geef een reactie