Plannen Huis ter Heide Zuid bekend, belanghebbenden kunnen reageren

Eind 2018 presenteerde projectontwikkelaar RV&O tijdens een bijeenkomst bij Abrona de globale opzet voor een woningbouwplan op het terrein naast het voormalige Glaxo-kantoor (nu van Landelijke Meldkamer Samenwerking, LMS). Vanuit de Buurt en Belangenvereniging HtH is in de afgelopen jaren ook over deze bouwplannen veelvuldig overleg geweest met de wethouder, ambtenaren van de gemeente Zeist, direct aanwonenden en de projectontwikkelaar. Daarbij hebben wij steeds vooral aangedrongen op:

  • Aanleg van de lang beloofde nieuwe ontsluitingsweg (ook i.v.m. Huis ter Heide West) buiten het nieuwe wijkje om aan de zuidkant. (de Glaxo-weg)
  • Uitstel van de voorgenomen afsluiting van het viaduct over de A28 totdat een verkeersbesluit genomen kan worden o.b.v. de werkelijke nieuwe situatie met HtH Zuid, HtH West, Softbalclub Phoenix en LMS.
  • Behoud van het groene karakter van de entree van de wijk. Een paar jaar geleden was er bijv. een plan voor 24 grondgebonden woningen met meer groen en een geluidswal, dus meer passend bij het karakter van Huis ter Heide en daardoor veel minder verstedelijking dan nu

Er is helaas sinds het najaar van 2019 vrijwel niets meer aangepast en ligt er nu een teleurstellend plan ter inzage voor 4 appartementsgebouwen en 5 grondgebonden woningen (in totaal 72 woningen) waarop tot 27 januari bij de gemeente een zienswijze kan worden ingediend.

Het zuidelijkste stukje Huis ter Heide zal door die plannen een aanzienlijk deel van het groene karakter verliezen en de geplande ontsluiting dwars door het nieuwe wijkje naar de autoboulevard zal geen oplossing geven voor de huidige en vooral ook toekomstige verkeersproblemen.

We roepen u op om uw stem te laten horen !

Maak gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen zodat dit bij de besluitvorming over dit voorstel in de gemeenteraad meegenomen wordt. Wij zullen vanuit de buurtvereniging dat ook doen.

Opwww.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/woningbouw-huis-ter-heide vindt u alle gegevens en benodigde onderzoeksbevindingen.

Ook alle plannen rondom HtH West, Phoenix en Dijnselburg volgen wij aandachtig. Indien u vragen heeft: info@huisterheide.info

Werkgroep Ruimtelijke Ordening

Geef een reactie