Ruimtelijke ontwikkelingen (RO) in Huis ter Heide

Wat speelt er op dit moment in onze buurt en wat komt er op ons af?

Ruud Geus / 27-11-2017

Maximumsnelheid A28

Op 16 november heeft de werkgroep RO namens het bestuur van onze Buurt- en Belangen Vereniging de bestuursrechter in Utrecht proberen te overtuigen van de onwenselijkheid van de snelheidsverhoging overdag van 120 naar 130 mm/uur op de A28. Verheugend was dat de gemeente Zeist in deze zaak met ons optrok; we stonden wat dit betreft “schouder aan schouder”.  Naast de geluidsoverlast en de extra CO2 uitstoot gingen we vooral in op de negatieve effecten op de gezondheid van de omwonenden door de luchtvervuiling. Het liefst zagen we een maximumsnelheid van 100 km langs onze wijk, maar dat viel buiten de orde van deze zitting. De pleitnota is te lezen op de website. De uitslag kunnen we eind december verwachten met een mogelijke verlenging van zes weken.

Verkeersoverlast

De verkeersproblemen in de omgeving van Vredenoord duren voort, het realiseren van goede oplossingen (alleen bestemmingsverkeer) blijft lastig. Ook door de verschillende wegenbouwprojecten in Zeist is er in onze buurtschap (m.n. Prins Alexanderweg en Van Ostadelaan) sprake van extra (sluip)verkeer waardoor lastige en soms gevaarlijke situaties ontstaan. Het probleem is bij de gemeente gemeld, maar we hebben nog niets vernomen. Ook niet over onze suggestie om de uitgang voor de Connexxion-busjes een stukje te verleggen naar de Huis ter Heideweg ter hoogte van de toegang tot SV Zeist.

Woningbouw op de sportvelden

Hoe de precieze invulling van de geplande 80 woningen op de sportvelden er uit zal gaan zien, inclusief de toegezegde ontsluitingsweg via het terrein achter de Glaxo, is nog steeds niet bekend. Bij de gemeente informerend naar de voortgang m.b.t. het daarvoor benodigde bestemmingsplan Huis ter Heide – West was het antwoord dat de beloofde Nota van Uitgangspunten (een soort voorloper daarop) er na veel vertraging nu zit aan te komen.

Gebiedsvisie Dijnselburg

Kort daarna bleek dat er veel meer zaken spelen, want op de gemeentelijke website verscheen een brief aan de gemeenteraad met als onderwerp: Gebiedsvisie Dijnselburg, waarin melding wordt gemaakt van het besluit een integrale gebiedsvisie op te stellen voor het hele gebied gelegen tussen de A28, Panweg, Amersfoortseweg en Zandbergenlaan, met als doelstelling op interactieve wijze de mogelijkheden in dit gebied nader te bestuderen, waaronder eventuele herschikking van rood = (woning)bouw en groen. Met als doel “de fragmentatie van de ontwikkelingen en de projecten tegen te gaan en op integrale wijze de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren“.  Kortom: dit klinkt mooi, maar het is tegelijk opletten geblazen om met elkaar alle ontwikkelingen kritisch te volgen en onze stem te laten horen om onze woonwijk en directe omgeving te behoeden voor ongewenste ontwikkelingen en mee te bepalen dat er een mooi totaalplan tot stand wordt gebracht.

Toegezegd is dat de gemeente begin 2018 in gesprek zal gaan met de verschillende “stakeholders” in het gebied (inclusief onze Buurt- en Belangen Vereniging) over de uitgangspunten voor het opstellen van de gebiedsvisie. Na de zomer van 2018 wordt dan gestart met het opstellen van de gebiedsvisie en is het de bedoeling die vervolgens in het eerste kwartaal van 2019 aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wat goed is om te weten

In Zeist moeten de komende jaren 700 betaalbare (huur)woningen voor starters (jongeren), herstarters (na een scheiding of opname in een instelling) en vluchtelingen met een verblijfsstatus komen. Deze huizen komen extra of versneld beschikbaar ten opzichte van de woningbouwprojecten die al gepland waren. Diverse locaties in heel Zeist worden daarbij bekeken, waaronder Huis ter Heide-West.

Enkele punten die daarom onze extra aandacht vragen:

1) Wat zijn de plannen m.b.t. de Camping Dijnselburg? Er wordt gedacht aan woningbouw.

2) Hoe zal het landgoed Dijnselburg er in de toekomst uit gaan zien? Het is inmiddels verkocht (voorwaarden en eventuele toezeggingen zijn ons niet bekend). Wat wil de nieuwe eigenaar? Plannen zijn er nog niet, maar ongetwijfeld is ook hier enige woningbouw aan de orde.

3) Het ligt in de bedoeling dat de SV Zeist over enkele jaren naar Zeist-West gaat verhuizen en hoe wordt het vrijkomende gebied dan verder ingevuld?

Gesprek met de wijkwethouder en wijkmanager

Tot zover dit overzichtje van enkele zaken die nu en in de toekomst van belang zijn voor onze buurtschap. Op 18 december is er weer het periodieke overleg met de gemeente waarin ook over deze punten gesproken zal worden.

Geef een reactie