Agenda algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

 Buurt – en Belangen Vereniging

Huis ter Heide,

9 april in Dinslo

19.30 -20.00 Inloop; koffie, thee

 1. Welkom
 2. verslag vorige ledenvergadering (als bijlage)
 3. Verslag activiteitenoverzicht 2018 (als bijlage)
 4. Verslag van penningmeester realisatie 2018 Begroting 2019 (Willem).

Contributie €17,50 gehandhaafd.

 1. Verslag van de kascommissie
 2. Decharge van bestuur.

 Pauze    Fris /  wijn / borrelnootjes

 1. Verkiezing nieuw kascommissie
 2. Aftredend bestuursleden Soela Kap en Nicole Vergouwe.
 3. Mondeling verslag Natuur in de Wijk
 4. Mondeling verslag van de werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling.
 5. Vaststellen Huishoudelijk regelement met daarin Privicyverklaring
 6. Voorziene activiteiten 2019
 7. Presentatie nieuw logo (Huub Regter).
 8. Rondvraag / suggesties

21.00  Afsluiting vergadering.

Fris /  wijn / borrelnootjes

22.00   Afsluiting avond.

Het voorgestelde Huishoudelijk regelement ligt ter inzage bij de secretaris (Piet Giel) en bij de voorzitter (Eleanor Platt)